Tiyatro Çeşitleri

Sahne üzerinde ve bir seyirci topluluğu önünde , sanatçılar tarafından , hareketli olarak canlandırılacak nitelikte yazılmış olan yazılara ” tiyatro yapıtı” ya da ”piyes” denir . 

Tiyatro eserleri; müziksiz ( trajedi , komedi , dram ) ve müzikli ( opera , operet , komedi müzikal , bale , revü , skeç ) olmak üzere iki grupta toplanır .

Ama edebi türler içinde en canlı ve yaşama en yakın olanı tiyatrodur . 

Müziksiz TiyatroDram

Trajedi

 

Kişilere korku , heyecan ve acındırma telkinleriyle ders vermek amacı güden en eski tiyatro çeşididir. Nazim halinde yazılması ve değişmez kaidelere bağlı olması sebebiyle öbür tiyatro çeşitlerinden kolayca ayrılır . 

Trajediler genellikle beş perdelik oyunlardır. Eski Yunan’da , çok oynanan bu eserler 3 ve ya 6 perdelik de olabilirdi.O zaman ki tiyatrolarda dekor bulunmaz , ancak sahnenin bir köşesinde olayların sebep ve sonuçlarını anlatan bir koro yer alırdı. 

Kahramanlar; kral , kraliçe , prenses , eski Yunan’ın tanrı ve yarı tanrıları gibi en üst tabaka kişilerden seçilmiştir.Orta tabaka ve basit halk adamlarına rastlanmaz.Kahramanları arasında geçen olaylar insanların ruhi zayıflıklarını, ihtiraslarını, iradeye bağlı yüce davranışlarla çarpıştırır .

Trajedilerde;  olay,zaman ve çevrede birlik demek olan ”üç birlik kuralı” benimsenmiştir.Trajedilerde iç içe girmiş karışık olaylar bulunmaz.Ayrıntıya girmeden tek bir olay gösterilir.Olayın ön ve son tarafları,sebepleri ve sonuçları gerektikçe konunun ağzından halka duyurulur . Buna “olay birliği” denir.Trajedi olayının bir günde ( 24 saat ) olup bitmiş gibi gösterilmesine “zaman birliği” , tek bir şehrin belli bir köşesinde başlayan olayın yine orada bitmesine de “çevre ( mekan ) birliği” denir .

Trajedilerde parlak nutukları andıran yüksek ve asil bir üslup kullanılır.Kaba, çirkin ve niteliği düşük sözler bulunmaz.Trajedi şairleri mısralarının derin manalı ve hikmet dolu olmasına önem vermişlerdir.

Trajedilerde kadere , ahlak , töre ve geleneklere üstün bir değer verilmiştir.Trajedinin maksadının “insani acılarının ifade edilerek seyircilerin ruhunda korku ve merhamet uyandırılması” olduğu kabul edilmektedir.

Komedi

Kişilerin , olay ve âdetlerin gülünç , eğlendirici , yönlerini göstermek amacıyla ders vermeyi ve hoşça vakit geçirtmeyi hedef edinen tiyatro çeşididir .

Dalkavukluk ( çıkar sağlamak için birine aşırı saygı gösteren kimse ) , korkaklık , cimrilik , dalgınlık , ukalalık gibi insanlar için birer kusur olan huy ve alışkanlıklar dev aynasında büyütülerek ve abartılarak seyirciyi güldürecek tarzda sahneye konulur . Bu kusurlar derece derece pek çok insanda bulunduğundan bir bakıma seyirciyi kendi kendine güldürmüş olur . Böylece seyirciye ince bir ders vermek istenir .

Komedilerde de konu , çevre , zaman birliği ( üç birlik kuralı ) benimsenmiştir . Konuları günlük hayattan alınan komedilerde kahramanlar rastgele kişilerdir . Çevre belli bir yerdir . Trajedilerin aksine kaba şakalar , kelime oyunları , kötüleyici imalar önemli yer tutmuştur . Molier’in komedileri üslup bakımından daha topludur .

Her zaman ve her yerde rastlanan insan kusurlarını belli tiplerde göstererek gülünç eden komedilere “karakter komedi”,

 Belli bir toplumu ve ya bütün insanlığı alarak bozuk ve aksak yanlarını hicveden komedilere “töre komedisi”,

Edebi hicvin sahneye uygulanmış şekline “yergi komedisi” , bir derinliği olmayan , sırf güldürmek için yazılan komedilere de “entrika komedisi”denir . 

Dram

Trajediyle komediyi bir araya getiren tiyatro çeşididir . Modern tiyatronun sürekli olarak aristokrat zümrenin yaşayışını veya sadece hayatin gülünç taraflarının sahneye konmasını yeterli bulmayarak hayati birçok tarafıyla temsil etme arzusundan doğmuştur .

Dram , nesir ve nazım halinde yazılabildiği gibi üç perdeden beş perdeye kadar olabilir . Üç birli kuralını tamamen reddeder . Beşeri temalardan çok toplumcu ve milli konuları işler . En kanlı ve çirkin olayları seyirciye göstermekten çekinmez .

Konuları hayatın acıklı ve ya gülünç, çirkin ve ya güzel hemen her olayından alınabilen dramda kader, ümit, neşe, şüphe, tasa , facia ve komik davranışlar bir arada bulunabilir . Kahramanları arsında her tabakadan halkın yanı sıra üst tabaka kişileri de bulunur . Her türlü mizaca yer verilir . Dram eserleri hakikati göstermek iddiasında olmuşlardır .

Dramın ciddi ve ağırbaşlı yazılmış şekline “piyes” , duygulandırıcı ve fazla heyecan verici olanına “melodram” , bir masalın sahneye getirilmesine de “feeri” denir . 

Müzikli Tiyatro

 

TrajediOpera 

Bütün sözler , hareketler ve jestlerin musikiyle bestelenmiş ve orkestra şefinin idaresine verilmiş dram ve trajedilerdir . Trajedilerde bir tek kelime müziksiz söylenmez. Opera , musiki, kilise ve paganizm ( Eski Yunan Putperestligi ) den çıkmıştır.Ağır bir hüzün havası vardır. Olaylar açık ve hislidir. Çok gösterişli dekor ve kıyafetler içinde sunulur . 

Operet

Sözlerinin müziksiz kısımları müziklerden çok olan tiyatro eserlerdir.Halka hitap etmek için yazılır.Operetlerde renk,ışık,kıyafetler ve dans en göze çarpıcı şekilde kullanılır . 

Revü

Operetin daha hafif fakat hiciv, alay, tenkit dolu çeşididir .

Skeç

Beş-altı dakikaya sığdırılan tablolar halinde kısa, musikili oyunlardır. Bir çeşidi de radyo skeçleridir .

Fars:

Basit olay ve yergilerle dolu halk komedisidir.

Vodvil:

Hareketli ve eğlenceli bir konuya dayanan alaycı, taşlamalı komedidir.

Komedi Santimental:

Güldürürken düşündüren, insanı duy­gulandıran içli komedidir.

Melodram:

Seyirciyi heyecanlandıran, hareketli ve duygusal, müzikli bir oyun türüdür.

Feeri:

Masal öğelerinden yararlanılarak yazılmış tiyatro eseri­dir.

Piyes:

Gerçeklere uygun, ciddi konulu dramdır.

Bale:

Konusunu müziğe bağlı hareketlerle gösteren, konuş­manın yer almadığı tiyatro türüdür.

Pandomim:

pandomim

Düşünce ve duygulan müzik veya türlü eşyalar eş­liğinde bazen dansla, bazen de gövde ve yüz hareketleriyle yansıtmayı amaçlayan, sözsüz oyundur.Bir başka deyişle,anlatımın mimik, jest ve hareketlerle yapıldığı diyalog ve monoloğun olmadığı anlatım biçimidir.

Yandex.Metrica